Рано читање – мит или стварност?

Рано читање – мит или стварност?

Пише: Љиљана Ранђић

А да је систем подешен према деци која при поласку у школу већ флуентно читају на нивоу речи, па и реченице – то већ, по истицању септембра, схвата свака мајка ђака првака.

Како то ради Алго систем?

Алго систем раног читања исправља принципијелну дидактичку грешку на којој су базиране досадашње „алатке“ почетног учења слова. Он слово враћа гласу, а слику додељује искључиво речи – чији репрезент и јесте.

Ова веза слика-реч (тј. делови слике-слова), која се сусреће код решења која заступају глобални приступ, није више симултана већ сукцесивна, код Алго словарице. Тиме у почетној фази обуке дете није свесно да било шта учи – оно добија задатак склапања слике из делова – задатак који је познат детету и који оно сасвим извесно уме да реши. Нема слова, нема непознатости, нема очекивања нити почетне анксиозности од њихове потенцијалне неиспуњености. Улога ментора и даље је значајна јер он је тај који помаже детету да закорачи у „зону наредног развитка“, а дете практично открива слова у процесу који има елементе игре. У сам дидактички сет уносе се додатне новине које подражавају основне принципе психологије учења и неурокогниције. Дете посредством игре учи правилан след слова у речи али и самостално може да провери да ли је успешно сложило реч од слованих елемената. Ова могућност провере грешке (елеменат принципа који је М. Монтесори унела у своје материјале) у Алго словарици је имплементиран тако да он буде и фактор учења и да има егзекутивни карактер.

Овим сетом функција читања издвојена je од функције писања и, уопште – графомоторике, као што је то случај и код Монтесори сета. Међутим, док Монтесори сет имплементира аналитичко-синтетички приступ, полазећи од најмање јединице усменог говора-гласа, Алго сет почиње од смисаоне јединице-речи, која је најпре сликовно кодирана и препозната, а потом преведена у гласовну форму и анализирана. Овакав приступ је аналитичко-синтетичког карактера, бар када је у питању процес кодирања гласа словом. Као такав, он је у складу са усаглашеном педагошком препоруком да се слова уче почев од смисаоних, глобалних јединица – речи. Глас за дете нема априори смисао те његово директно кодирање губи снагу мотиватора јер деца радо уче и памте само материјал који им је смисаон и разумљив. У овом случају – то је реч и то реч предочена сликом.

Процес учења има и супротан-синтетичко-аналитички смер онда када се од кодираних гласова конструише реч и она се декодира (чита) у целости.

kids, girl, pencil-1093758.jpg

Елементи новине у сету су и табле за претраживање учених слова, на 5 нивоа сложености – посредством којих се деца уче и очним покретима важним за читање. Ове покрете су савремена истраживања издвојила као засебан фактор читања. Метод обуке обликован је по систему „корак по корак“ кроз елементе игре, учења путем открића и увиђања кроз поступно дефинисане сесије, што чини сет који је подешен за дете просечних когнитивних способности. Наравно, свако дете има своју развојну динамику, своје специфике у погледу нивоа пажње, зрелости и обима радне меморије и других когнитивних параметара те степен научености неће бити исти за свако од њих. Стога је предвиђено да се на почетку обуке спроведе процена детета и родитељима предочи оквир очекиваног напретка детета и исхода обуке.

Докази успешности?

Да овај систем обуке „ради“ и да је ефективан, установили смо кроз пилот пројекат који је током априла и маја месеца ове (2018.) године спроведен у дечијем вртићу ”Жан Жак” у Београду. Пилот пројекат је спроведен под стручним надзором проф. др Вање Ковић, професорке на психологији учења Филозофског факултета у Београду и уз свесрдну помоћ волонтера – студената 2. године психологије и пар студената са дефектологије – без којих би сам пилот било изузетно тешко спровести.